QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỨC NĂNG

     Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học có chức năng giúp hiệu trưởng chỉ đạo, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của trường ĐH Nông Lâm TPHCM

NHIỆM VỤ

     Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học có nhiệm vụ Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng liên quan tổ chức thực hiện các nội dung quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở trường đại học theo Điều 20 Quy định về hoạt động KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chủ trì:

1. Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan về hoạt động khoa học và công nghệ.

2. Xây dựng định hướng phát triển khoa học và công nghệ của trường cho từng giai đoạn.

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm và hằng năm.

4. Huy động các nguồn tài chính khác nhau cho hoạt động khoa học và công nghệ, sử dụng nguồn tài chính theo quy định hiện hành.

5. Khen thưởng, vinh danh và đề xuất khen thưởng, vinh danh các cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh có kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ xuất sắc.

6. Định kỳ thanh tra, kiểm tra, tổng kết, đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ của trường; xét khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và xử lý vi phạm theo quy định hiện hành.

7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng năm, 5 năm và báo cáo đột xuất về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của trường với cơ quan quản lý trực tiếp và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quản lý việc tổ chức, thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị, tổ chức trực thuộc trường; tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường đại học;

Phối hợp:

1. Phối hợp với các phòng chức năng thẩm định việc thành lập tổ chức nghiên cứu và phát triển, doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ KH & CN, giải quyết những vấn đề về cán bộ, lao động, thiết bị, kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động, các chế độ chính sách, các nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động KH&CN của trường theo qui định hiện hành;

2. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch và phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN của trường, xây dựng các nhóm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ để tạo sự gắn kết;

3. Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính giúp Hiệu trưởng: Quản lý các nguồn kinh phí, các hoạt động thu, chi và báo cáo quyết toán trong hoạt động KH&CN theo các chế độ qui định hiện hành. Hướng dẫn chủ nhiệm chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN các cấp lập dự toán chi; Thanh tra, kiểm tra tài chính các hoạt động KH&CN theo qui định

4. Phối hợp với phòng Quản trị vật tư có kế hoạch duy trì và tăng cường thiết bị thí nghiệm, tạo điều kiện để các khoa, bộ môn, tổ chức nghiên cứu và phát triển, các doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ KH&CN và các giảng viên, cán bộ KH&CN trong trường đại học thực hiện nhiệm vụ KH&CN

5. Phối hợp với phòng Đào tạo sau đại học để triển khai công tác gắn đào tạo với KH&CN

6. Phối hợp với phòng Hợp tác Quốc tế hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN

7.Thực hiện các nhiệm vụ khác do sự phân công của Ban Giám Hiệu.

Số lần xem trang: 1705
Điều chỉnh lần cuối: 17-09-2018

Chức năng và nhiệm vụ

Trang liên kết

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy không ba chín tám

Xem trả lời của bạn !