TÌNH HÌNH NHÂN SỰ HIỆN TẠI VÀ TRÁCH NHIỆM ĐƯỢC PHÂN CÔNG:

 

TT

Nhiệm vụ

Mô tả

1

Trưởng Phòng

Nguyễn Phú Hòa

PGS.TS. (ngành Nuôi trồng và Quản lý Nguồn lợi Thủy sản)

 

 

phuhoa@hcmuaf.edu.vn

 

email Phòng:

pqlnckh@hcmuaf.edu.vn

Trang web:

https://srmo.hcmuaf.edu.vn/

 

 

- Điều hành chung các công việc của phòng, phân công công tác từng thành viên trong phòng và kiểm soát việc thực hiện của từng thành viên.

- Phụ trách việc quản lý chung đề tài KHCN các cấp và các ký kết hợp đồng.

- Tham mưu cho BGH về phát triển các hoạt động KHCN, lập kế hoạch hoạt động và kinh phí KHCN hàng năm.

- Đề xuất lên Hiệu trưởng phân bổ kế hoạch và nội dung KHCN cho các đơn vị thuộc trường theo kế hoạch đã được duyệt.

- Thường trực tổng hợp, tham gia xét duyệt, quản lý và nghiệm thu các nhiệm vụ KHCN các cấp, các địa phương, Doanh nghiệp liên kết với trường.

- Tham mưu cho BGH xây dựng, tổ chức, quản lý cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ và các dịch vụ khoa học công nghệ.

- Tham mưu BGH công tác Sở hữu tài sản trí tuệ

- Tham mưu BGH ban hành các Quy định, quy chế liên quan đến hoạt động KHCN (Đạo đức trong NCKH, Phúc lợi động vật trong NCKH, Quy định về hoạt động KHCN của giảng viên, vv)

- Tham mưu BGH về thúc đẩy hoạt động KHCN và thương mại hóa KQNC

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề do BGH chỉ đạo phòng QLNCKH đảm nhận thực hiện.

- Kết hợp phòng KHTC đề xuất các ý kiến giải quyết về tài chính trong lĩnh vực KHCN.

- Chỉ đạo phối hợp các đơn vị liên quan trong trường tổ chức, tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước để giới thiệu các thành tựu nghiên cứu và áp dụng KHCN của trường.

- Phối hợp với các đơn vị thúc đẩy hoạt động Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo trong nhà trường

- Tham gia các tổ thực hiện trong các chương trình liên kết với các tỉnh, thành phố, công ty trong hợp tác NCKH và CGCN.

- Quản lý website của Phòng 

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác kiểm định

- Thành viên Hội đồng KH&ĐT trường, thi đua và các hội đồng khác.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do sự phân công của Ban giám hiệu. 

2

Phó Trưởng Phòng

Đỗ Tiến Duy

PGS.TS. (ngành Bác sỹ Thú y)

 

0918.356744

duy.dotien@hcmuaf.edu.vn

 

 

-   Điều hành chung các công việc của phòng và kiểm soát việc thực hiện của cán bộ viên chức phòng khi Trưởng phòng vắng mặt.

-   Phụ trách việc quản lý đề tài KHCN cấp cơ sở sinh viên

-   Phụ trách việc quản lý đề tài KHCN cấp Bộ GD & ĐT

-   Xây dựng và quản lý trang Fanpage trực thuộc trang truyền thông hay website của Phòng để quảng bá, tạo cảm hứng, khả năng kết nối thông tin cao và từ đó nâng cơ hội mở rộng thành phần hợp tác, đối tác giữa các đơn vị và với bên ngoài.

-   Phụ trách quản lý công tác Chuyển giao KHCN

-   Hỗ trợ Trưởng phòng phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học, kết nối doanh nghiệp trong NCKH.

-   Hỗ trợ Trưởng phòng xây dựng, tổ chức, quản lý cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ và các dịch vụ khoa học công nghệ.

-   Hỗ trợ Trưởng phòng tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề do BGH chỉ đạo phòng QLNCKH đảm nhận thực hiện.

-   Tham gia cùng Trưởng phòng các ý kiến giải quyết liên quan đến tài chính đối với các nhiệm vụ KHCN các cấp. 

-   Hỗ trợ trưởng phòng về việc phối hợp các đơn vị liên quan trong trường tổ chức, tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước để giới thiệu các thành tựu nghiên cứu và áp dụng KHCN của trường.

-   Hỗ trợ Trưởng phòng Quản lý website Phòng QLNCKH

-   Hỗ trợ Trưởng phòng tổ chức hoạt động chuỗi hoạt động của sinh viên hằng năm (phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên)

-   Hỗ trợ Trưởng phòng công tác kiểm định

Thực hiện các nhiệm vụ khác do sự phân công của Trưởng phòng và Ban giám hiệu.

3

Chuyên viên

Thư ký phòng QLNCKH

Hoàng Thị Hương Giang

Thạc sỹ (ngành Kinh tế)

 

0969.875685

hhgiang@hcmuaf.edu.vn

 

- Thư ký Phòng.

- Phụ trách công tác lập kế hoạch và theo dõi các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ GD & ĐT.

- Hỗ trợ công tác lập kế hoạch và theo dõi các nhiệm vụ KHCN cấp Cơ sở Giảng viên trong trường hợp CV ĐTM Loan vắng

- Phụ trách công tác tiến hành các thủ tục liên quan đến xét duyệt đề tài, cấp phát kinh phí, hoàn ứng và thành lập hội đồng tổ chức tư vấn, xét duyệt và nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp Bộ GD & ĐT .

- Thư ký hành chánh của các hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ GD & ĐT

- Phụ trách việc tổng hợp các báo cáo tháng, quý, năm cho trường và Bộ GD & ĐT.

- Hỗ trợ công tác Sở hữu tài sản trí tuệ

- Phụ trách các đơn vị tiến hành các thủ tục liên quan đến giải thưởng NCKH của Sinh viên và Cán bộ Viên chức

- Hỗ trợ công tác hội chợ, triển lãm, hội thảo, hội nghị, các lớp tập huấn liên quan đến hoạt động KHCN.  

- Hỗ trợ công tác theo dõi các ký kết hợp tác với các tỉnh thành, Viện, Trường và Công ty,.. khi CV TTK Nhung vắng.

- Phối hợp với CV NĐNHân theo dõi các thông tin trên website của Bộ GD&ĐT

-  Thực hiện một số công tác khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng

4

Chuyên viên

Tô Tấn Long

 

totanlong@hcmuaf.edu.vn

 

- Phụ trách công tác hội chợ, triển lãm, hội thảo, hội nghị, các lớp tập huấn liên quan đến hoạt động KHCN.  

- Phụ trách công tác giải thưởng Sinh viên NCKH Euréka

-  Hỗ trợ công tác giải thưởng NCKH của sinh viên và Cán bộ Viên chức (căn cứ thông báo của Bộ, Tỉnh/Thành/ trường, vv) khi CV HH Giang vắng.

- Phụ trách công tác khởi nghiệp

- Phụ trách công tác Sở hữu trí tuệ. 

- Phụ trách công tác tổ chức chuỗi hoạt động của sinh viên hằng năm (phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên)

- Phụ trách cập nhật thông tin trang Web của Phòng.  

- Phụ trách công tác Công đoàn Bộ phận

- Phụ trách công tác Hội Cựu Chiến binh trường

- Phụ trách công tác quản lý tài sản của Phòng.

- Thực hiện một số công tác khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng        

5

Chuyên viên

Đinh Thị Mỹ Loan

Thạc sỹ (ngành Quản lý Môi trường)

 

097 9454691

dtmloan@hcmuaf.edu.vn

- Hỗ trợ tiếp nhận và lưu trữ văn bản gửi đến, vào sổ công văn và chuyển lãnh đạo khi CV TTK Nhung vắng;

- Phụ trách công tác lập kế hoạch và theo dõi các nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở Giảng viên;

- Phụ trách công tác tiến hành các thủ tục liên quan đến xét duyệt đề tài, cấp phát kinh phí, hoàn ứng và thành lập hội đồng tổ chức tư vấn, xét duyệt và nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở Giảng viên.

- Thư ký hành chánh của các hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở Giảng viên

- Hỗ trợ công tác lập kế hoạch và theo dõi các nhiệm vụ KHCN cấp Cơ sở Sinh viên trong trường hợp CV NĐN Hân vắng;

- Hỗ trợ công tác Khởi nghiệp;

- Phụ trách công tác kiểm định;

- Thực hiện một số công tác khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.

6

Chuyên viên

Nguyễn Đỗ Ngọc Hân

0935.841597

han.nguyendongoc@hcmuaf.edu.vn

 

- Phụ trách công tác lập kế hoạch và theo dõi các nhiệm vụ KHCN cấp Cơ sở sinh viên

- Hỗ trợ công tác lập kế hoạch và theo dõi các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ trong trường hợp CV HTH Giang vắng.

- Phụ trách công tác tiến hành các thủ tục liên quan đến xét duyệt đề tài, cấp phát kinh phí, hoàn ứng và thành lập hội đồng tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Cơ sở sinh viên.

- Thư ký hành chánh của các hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Cơ sở và cấp Bộ

- Phụ trách email của phòng pqlnckh@hcmuaf.edu.vn 

- Hỗ trợ công tác tổ chức chuỗi hoạt động của sinh viên hằng năm (phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên).

- Hỗ trợ cập nhật thông tin trang Web của Phòng khi CV TT Long vắng.  

- Thực hiện một số công tác khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng. 

 

7

Chuyên viên

Lưu Thanh Quang

Thạc sỹ (Quản trị kinh doanh)

 

0936 262 239

quang.luuthanh@hcmuaf.edu.vn

 

- Phụ trách tiếp nhận và lưu trữ văn bản gửi đến, vào sổ công văn và chuyển lãnh đạo 

- Phụ trách công tác lập kế hoạch và theo dõi các nhiệm vụ KHCN cấp NN, tỉnh/thành

- Phụ trách các thủ tục liên quan đến xét duyệt đề tài, cấp phát kinh phí, hoàn ứng và thành lập hội đồng tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp NN, tỉnh/thành.

- Thư ký hành chánh của các hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp NN, tỉnh/thành

- Phụ trách công tác theo dõi các ký kết hợp tác với các tỉnh thành, Viện, Trường và Công ty,..

Hỗ trợ công tác tổ chức Hội nghị, Hội thảo, tập huấn

- Hỗ trợ công tác kiểm định.

- Phụ trách Khen thưởng bài báo Quốc tế/trong nước, chương sách, Giải pháp hữu ích/sáng chế.

- Thực hiện một số công tác khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng. 

Số lần xem trang: 1171
Điều chỉnh lần cuối: 22-05-2023

Nhân sự

Trang liên kết

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm ba bảy chín

Xem trả lời của bạn !