Quyết định số 1052/QĐ-QLKH-ĐHNL ngày 9/6/2011

 Quyết định số 1052/QĐ-QLKH-ĐHNL ngày 9/6/2011 về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Cơ sở của Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM

Các phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 1052/QĐ-QLKH-ĐHNL ngày 9/6/2011

- Phụ lục dự toán

- Mẫu 1.1-Phụ lục 1: Phiếu đề xuất 

- Mẫu 1.2-Phụ lục 1: Thuyết minh đề tài

- Mẫu 1.3-Phụ lục 1: Phiếu bổ sung Thuyết minh đề tài

- Mẫu 1.4-Phụ lục 1: Phiếu đánh giá Thuyết minh đề tài

- Mẫu 1.5-Phụ lục 1: Biên bản họp HĐ tuyển chọn tổ chức, cá nhânchủ trì đề tài

- Mẫu 1.6-Phụ lục 1: Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài

- Mẫu 1.8-Phụ lục 1: Báo cáo triển khai thực hiện đề tài

- Mẫu 1.9-Phụ lục 1: Biên bản kiểm tra thực hiện đề tài

- Mẫu 1.12-Phụ lục 1: Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở

- Mẫu 1.13-Phụ lục 1: Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

-Mẫu 1.14-Phụ lục 1: Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Trường

- Mẫu 1.15-Phụ lục 1: Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Trường đề tài cấp Cơ sở

- Phụ lục II: Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài KH&CN cấp Cơ sở

- Mẫu 1-Phụ lục II: Thông tin kết quả nghiên cứu

- Mẫu 2: Phụ lục II: GIấy đề nghị thành lập Hội đồng nghiệm thu

Số lần xem trang: 12449
Điều chỉnh lần cuối: 17-02-2016

Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (06-06-2016)

Tài liệu hướng dẫn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư năm 2015 (21-04-2016)

Thông tư 07/2014/TT-BKHCN xác định nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (29-03-2016)

Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (01-03-2016)

Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách Nhà nước-Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC (17-02-2016)

Quy định tạm thời về quản lý đề tài NCKH các Bộ (không thuộc Bộ GD&ĐT), tỉnh, thành phố, ký kết các hợp đồng KHCGCN (05-10-2011)

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT về việc Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (03-10-2011)

Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2010 thay thế QĐ số 24/2005/QĐ-BGDĐT ngày 2/8/2005 (19-04-2010)

Quy định về tiêu chí giao nhiệm vụ và kinh phí sự nghiệp KH&CN (13-06-2008)

Về Doanh nghiệp KHCN công lập - Nghị định 115 (15-02-2008)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám hai ba ba tám

Xem trả lời của bạn !