TÌNH HÌNH NHÂN SỰ HIỆN TẠI VÀ TRÁCH NHIỆM ĐƯỢC PHÂN CÔNG:

 1. Tổng số người trong đơn vị : 07

2. Trong đó:

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ:

 

Trưởng đơn vị: PGS.TS. NGUYỄN PHÚ HÒA 

 Emailphuhoa@hcmuaf.edu.vn

Số điện thoại: (028)37245120

Nhiệm vụ được phân công cụ thể:

       - Điều hành chung các công việc của phòng, phân công công tác từng thành viên trong phòng và kiểm soát việc thực hiện của từng thành viên.

- Phụ trách việc quản lý chung đề tài KHCN các cấp và các ký kết hợp đồng.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về phát triển các hoạt động KHCN, lập kế hoạch hoạt động và kinh phí KHCN hàng năm.

- Đề xuất lên Hiệu trưởng phân bổ kế hoạch và nội dung KHCN cho các đơn vị thuộc trường theo kế hoạch đã được duyệt.

- Thường trực tổng hợp, tham gia xét duyệt, quản lý và nghiệm thu các đề tài KHCN các cấp, các địa phương liên kết với trường.

- Tham mưu xây dựng, tổ chức, quản lý các nguồn thông tin KHCN và các dịch vụ KHCN.

- Tham gia tổ chức các Hội nghị, hội thảo chuyên đề do trường thực hiện.

- Tổ chức thực hiện công tác tòa soạn và xuất bản tạp chí KHKTNLN và kỷ yếu của trường. Thư ký tòa soạn.

- Kết hợp phòng KHTC đề xuất các ý kiến giải quyết về tài chính trong lĩnh vực KHCN.

- Chỉ đạo phối hợp các đơn vị liên quan trong trường tổ chức, tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước để giới thiệu các thành tựu nghiên cứu và áp dụng KHCN của trường.

- Tham gia các tổ thực hiện trong các chương trình liên kết với các tỉnh, thành phố. Thành viên (UVTK) Hội đồng KH&ĐT trường, thi đua và các hội đồng khác.

Giảng viên chính Khoa thủy sản

- Quản lý website Phòng QLNCKH, website tạp chí, website Trung tâm UTDNCN   

           -   Giám đốc Trung tâm ƯTDNCN 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do sự phân công của Ban giám hiệu.

 

Phó trưởng đơn vị: PGS.TS. NGUYỄN TRI QUANG HƯNG

Email: quanghungmt@hcmuaf.edu.vn

Số điện thoại: (028)37245120

Nhiệm vụ được phân công cụ thể:

- Điều hành chung các công việc của phòng và kiểm soát việc thực hiện của cán bộ viên chức phòng khi Trưởng phòng đi vắng.

- Phụ trách việc quản lý đề tài KHCN cấp cơ sở (giảng viên + sinh viên), hỗ trợ Trưởng phòng quản lý đề tài cấp Bộ, Tỉnh Thành

- Hỗ trợ Trưởng phòng phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học. 

- Tham gia với Trưởng phòng tổng hợp, xét duyệt, quản lý các nguồn thông tin khoa học và công nghệ và các dịch vụ khoa học công nghệ.  

 

Hỗ trợ xây dựng, tổ chức, quản lý dữ liệu lý lịch khoa học của tất cả giảng viên, nghiên cứu viên của Trường  

- Hỗ trợ Trưởng phòng xây dựng, tổ chức, quản lý các nguồn thông tin khoa học công nghệ và các dịch vụ khoa học công nghệ.

- Tham gia tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo chuyên đề do trường thực hiện.

- Tham gia tổ chức, xuất bản tạp chí khoa học của Trường. Thư ký tạp chí KHKT Nông Lâm nghiệp.

- Tham gia cùng Trưởng phòng các ý kiến giải quyết về tài chính trong lĩnh vực KHCN. 

Phối hợp các đơn vị liên quan trong trường tổ chức, tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước để giới thiệu các thành tựu nghiên cứu và áp dụng KHCN của trường.    

-  Quản lý website Phòng QLNCKH, website tạp chí.     

            Phụ trách quản lý công tác Sở hữu trí tuệ

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do sự phân công của Ban giám hiệu. 

CÁC VỊ TRÍ KHÁC:

Chuyên viên: HOÀNG THỊ HƯƠNG GIANG 

 

Email: hhgiang@hcmuaf.edu.vn

Số điện thoại: (028)38963340

Nhiệm vụ được phân công cụ thể:

-  Hỗ trợ công tác lập kế hoạch và theo dõi các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và cấp Cơ sở (chủ yếu là cấp Bộ và cấp cơ sở của cán bộ)

-  Hỗ trợ công tác tiến hành các thủ tục liên quan đến xét duyệt đề tài, cấp phát kinh phí, hoàn ứng và thành lập hội đồng tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Cơ sở và cấp Bộ.

-  Thư ký hành chánh của các hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Cơ sở và cấp Bộ

-   Phụ trách website của phòng

-   Phụ trách email của phòng pqlnckh@hcmuaf.edu.vn    

-   Thư ký phòng và thực hiện một số công tác khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.

 + Chuyên viên: NGUYỄN ĐỖ NGỌC HÂN

 Email: han.nguyendongoc@hcmuaf.edu.vn

 Số điện thoại: (028)38963340

Nhiệm vụ được phân công cụ thể:

-   Hỗ trợ công tác lập kế hoạch và theo dõi các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và cấp Cơ sở (Chủ yếu là cấp cơ sở của sinh viên)

-   Hỗ trợ công tác tiến hành các thủ tục liên quan đến xét duyệt đề tài, cấp phát kinh phí, hoàn ứng và thành lập hội đồng tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Cơ sở và cấp Bộ.

-   Thư ký hành chánh của các hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Cơ sở và cấp Bộ

-   Phụ trách website của phòng

-   Phụ trách email của phòng pqlnckh@hcmuaf.edu.vn 

-  Thực hiện một số công tác khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.  

 

 +  Chuyên viên: NGUYỄN BÌNH AN 

 Email: an.nguyenbinh@hcmuaf.edu.vn

Số điện thoại: (028)38963340

Nhiệm vụ được phân công cụ thể:

-    Tiếp nhận và lưu trữ văn bản gửi đến, vào sổ công văn và chuyển lãnh đạo -  Hỗ trợ công tác lập kế hoạch và theo dõi các nhiệm vụ KHCN cấp NN, tỉnh/thành và các ký kết hợp đồng khác

-  Tiến hành các thủ tục liên quan đến xét duyệt đề tài, cấp phát kinh phí, hoàn ứng và thành lập hội đồng tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp NN, tỉnh/thành.

-  Thư ký hành chánh của các hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp NN, tỉnh/thành

-   Hỗ trợ công tác kiểm định đơn vị

-   Thực hiện một số công tác khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.

Chuyên viên: ĐINH THỊ MỸ LOAN

 

Email: dtmloan@hcmuaf.edu.vn

 Số điện thoại: (028)38963340

Nhiệm vụ được phân công cụ thể:

-  Hỗ trợ công tác lập kế hoạch và theo dõi các nhiệm vụ KHCN cấp NN, tỉnh/thành

-  Tiến hành các thủ tục liên quan đến xét duyệt đề tài, cấp phát kinh phí, hoàn ứng và thành lập hội đồng tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp NN, tỉnh/thành.

-   Thư ký hành chánh của các hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp NN, tỉnh/thành

-   Hỗ trợ công tác theo dõi các ký kết hợp tác chuyển giao KHCN với các tỉnh thành, Viện, Trường và Công ty,..

-    Thực hiện công tác kiểm định

-   Thực hiện một số công tác khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng. 

   Kỹ thuật viên: TÔ TẤN LONG

     Email: totanlong@hcmuaf.edu.vn

    Số điện thoại: (028)38963340

    Nhiệm vụ được phân công cụ thể:

-  Phụ trách công tác hội chợ, triển lãm, hội thảo, hội nghị, các lớp tập huấn liên quan đến NCKH.  

     -   Phụ trách và hỗ trợ các đơn vị tiến hành các thủ tục liên quan đến giải thưởng NCKH của Sinh viên và Cán bộ Viên chức

       -   Công tác khởi nghiệp

-   Công tác Sở hữu trí tuệ. 

-   Phụ trách cập nhật thông tin trang Web của Phòng   

      -   Thực hiện một số công tác khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.  

-   Phụ trách công tác Công đoàn Bộ phận         

Số lần xem trang: 10219
Điều chỉnh lần cuối: 04-05-2019

Nhân sự

Trang liên kết

 
THƯ VIỆN VIDEO

                                                      

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín ba tám hai hai

Xem trả lời của bạn !