Phòng Quản Lý Nghiên Cứu Khoa Học

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 9
Toàn hệ thống: 593
Trong vòng 1 giờ qua

 Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2010 gửi đến Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM 

 

THÔNG BÁO SƠ TUYỂN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2011
        Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM căn cứ Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của UBNDTP về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ TP.HCM; Căn cứ vào định hướng Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ TP.HCM giai đoạn 2011-2015; Căn cứ mục tiêu và nội dung đề xuất của Ban chủ nhiệm các chương trình Khoa học - Công nghệ TP.HCM nhằm triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2011;
        Dưới đây là các mục tiêu và nội dung tập trung ưu tiên cho kế hoạch Khoa học - Công nghệ năm 2011 theo các lĩnh vực chủ yếu sau đây và các quy định, các điều kiện cho cá nhân và tổ chức tham gia sơ tuyển đề tài:
        A. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CỦA CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
B. CÁC QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN THAM GIA SƠ TUYỂN ĐỀ TÀI
I. Những quy định chung:
 
Điều 1:
1.      Việc sơ tuyển đề tài, dự án KH&CN là quá trình xem xét đánh giá các hồ sơ tham gia sơ tuyển để lựa chọn tổ chức và cá nhân có số điểm đạt yêu cầu chuẩn bị đưa vào kế hoạch KH&CN hàng năm của thành phố.
2.      Đề tài KH-CN phải đảm bảo có giá trị khoa học và công nghệ, có tính mới, tính sáng tạo, tính tiên tiến về công nghệ, tính cấp thiết, tính thực tiễn, tính khả thi và tính liênngành.
3.      Dự án KH&CN chủ yếu tập trung triển khai kết quả nghiên cứu của các chương trình khoa học và công nghệ ưu tiên, phục vụ phát triển các ngành kinh tế quan trọng, tạo ra quy trình công nghệ và sản phẩm mới có chất lượng và tính cạnh tranh cao, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
4.      Đề tài cùng nội dung nghiên cứu (đã, đang hoặc chờ nhận kinh phí nghiên cứu thuộc ngân sách Nhà nước hoặc các nguồn vốn khác) không được đăng ký sơ tuyển.
5.      Các đề tài đăng ký thuộc chương trình Vườn ươm Sáng tạo KH&CN trẻ có quy định bổ sung như sau:
-     Cơ quan chủ trì: Trung tâm Phát triển KH&CN trẻ.
-     Độ tuổi của chủ nhiệm đề tài dưới 35 tuổi.
-     Không chủ trì quá 02 đề tài đã được xét duyệt, nghiệm thu trong chương trình.
-     Kinh phí thực hiện ≤ 80 triệu.
Điều 2.
1.      Các đề tài, dự án KH&CN được ưu tiên:
-     Giải quyết các vấn đề đặt hàng, các dự án lớn của thành phố.
-     Các dự án sản xuất thử nghiệm trên cơ sở các đề tài đã được nghiệm thu.
-     Các đề tài có nhiều địa chỉ ứng dụng và có các nguồn kinh phí khác ngoài kinh phí từ ngân sách.
2.      Các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án sản xuất thử nghiệm từ năm 2010 được chia thành 3 nhóm:
-     Các đề tài nghiên cứu cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn được ngân sách đầu tư 100% kinh phí nghiên cứu.
-     Các đề tài nghiên cứu triển khai sẽ theo cơ chế đồng đầu tư, tỷ lệ đầu tư từ ngân sách và cơ quan ứng dụng được hai bên thỏa thuận.
-     Các dự án nghiên cứu lớn, tạo sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ cao, tạo sản phẩm mới. Ngân sách đầu tư kinh phí lớn, thu hồi từ chuyển giao công nghệ.
Điều 3:
1.     Các tổ chức, cơ quan (dưới đây gọi là tổ chức) có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực khoa học và công nghệ của đề tài, dự án đều có quyền tham gia đăng ký chủ trì đề tài, dự án.
2.     Mỗi tổ chức được đồng thời chủ trì nhiều đề tài, dự án phù hợp với lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức và phải đảm bảo có đủ số lượng cán bộ khoa học, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN. Mỗi đề tài, dự án chỉ có một cơ quan chủ trì thực hiện.
3.     Cá nhân đăng ký tham gia thực hiện đề tài, dự án (làm chủ nhiệm) phải có chuyên môn cùng lĩnh vực khoa học và công nghệ mà mình đăng ký (được đào tạo hoặc làm việc ít nhất 3 năm trong lĩnh vực đó) hoặc liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ đó (kèm theo điều kiện đội ngũ cộng tác viên tham gia đề tài phải có chuyên môn phù hợp cùng lĩnh vực)
4.     Mỗi cá nhân không đồng thời làm chủ nhiệm hoặc đồng chủ nhiệm quá 2 đề tài, hoặc 1 dự án cấp thành phố (cho đến khi nghiệm thu). Mỗi đề tài, dự án có tối đa 2 đồng chủ nhiệm.
5.     Cá nhân đăng ký thực hiện đề tài, dự án bị trễ hạn quá 18 tháng chưa nghiệm thu, chưa quyết toán (không chứng minh được lý do chính đáng) sẽ không được đăng ký thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ trong 2 năm tiếp theo tính từ thời điểm nghiệm thu hoặc thanh lý và quyết toán kinh phí, hoặc bị xuất toán thu hồi lại kinh phí đã cấp.
6.     Các tổ chức có 3 đề tài, dự án trễ hạn hoặc không quyết toán kinh phí trên 18 tháng trở lên thì không được đăng ký chủ trì đề tài, dự án trong 2 năm tiếp theo tính từ thời điểm nghiệm thu hoặc thanh lý và quyết toán kinh phí, hoặc bị xuất toán thu hồi lại kinh phí đã cấp.
 
II. Đăng ký tham gia sơ tuyển
 
Điều 4: Hồ sơ đăng ký tham gia sơ tuyển gồm những văn bản dưới đây:
1.   Phiếu đăng ký đề tài, dự án KH&CN sơ tuyển năm 2011 (theo mẫu) 
2.   Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký đề tài (theo mẫu) 
3.   Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (theo mẫu) 
4.   Danh mục phụ lục đính kèm (nếu có)
5.   Riêng hồ sơ đăng ký dự án KH&CN cần kèm theo các văn bản, tài liệu liên quan các đề tài KH&CN đã được nghiệm thu.
Điều 5:
1.   Cá nhân và tổ chức tham gia sơ tuyển đề tài cần gửi bộ hồ sơ (mỗi bộ gồm 01 bản gốc và 11 bản sao) gửi đến Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM, số 244 Điện Biên Phủ Quận 3 TP.HCM (trực tiếp hoặc qua bưu điện) trong thời hạn quy định.
2. Hồ sơ phải nộp đúng hạn, ngày nhận hồ sơ được tính là ngày ghi dấu của bưu điện (nếu nộp qua đường bưu điện) hoặc ngày nhận trực tiếp tại phòng Quản lý Khoa học.
Điều 6:
Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, cá nhân và tổ chức đăng ký tham gia sơ tuyển có quyền rút hồ sơ, thay đổi hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM. Mọi bổ sung và sửa đổi phải được thực hiện trong thời hạn quy định.
III. Tổ chức hội đồng đánh giá hồ sơ
 
Điều 7: Thời hạn nhận hồ sơ
Hồ sơ sẽ được nhận kể từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2010
Điều 8:
1.       Những hồ sơ thỏa mãn các điều kiện quy định tại điều 3,4,5 nêu trên được đưa vào xem xét đánh giá.
2.       Chủ nhiệm đề tài và những người tham gia thực hiện đề tài nào thì không được tham gia chấm điểm đề tài đó.
3.       Việc đánh giá hồ sơ được tiến hành bằng phương pháp chấm điểm theo điều 9 của quy định này.
Điều 9: Hội đồng sơ tuyển
1.    Sở Khoa học và Công nghệ thành lập các Hội đồng sơ tuyển theo từng chuyên ngành.
2.    Mỗi hội đồng có từ 7 đến 11 thành viên, gồm đại diện các nhà khoa học, các chuyên gia công nghệ có uy tín, khách quan, có trình độ chuyên môn phù hợp và am hiểu lĩnh vực được giao đánh giá, đại diện các cơ sở đăng ký áp dụng kết quả nghiên cứu, các nhà kinh tế, các nhà quản lý, thành viên các Ban chủ nhiệm chương trình KH&CN của TP.HCM.
3.    Hội đồng họp thảo luận, đánh giá bằng cách bỏ phiếu kín chấm điểm.
4.    Nếu phiếu điểm có sự chênh lệch điểm từ 30% so với điểm trung bình của hội đồng thì phiếu điểm đó không có giá trị và bị loại bỏ.
 
IV. Mẫu chấm điểm của Hội đồng sơ tuyển
 
Điều 10: Mỗi hồ sơ của đề tài được Hội đồng sơ tuyển chấm điểm tối đa đối với từng nội dung đánh giá theo mẫu sau:
 
STT
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
Khối KHTN&KT
Khối KHXH&NV
Khối NCCB
1
Tính cấp thiết của đề tài, dự án (mức độ phù hợp và đáp ứng các nhiệm vụ mục tiêu trọng điểm được xác định, các nhu cầu cấp bách của thành phố)
10
10
5
2
Tính mới và sáng tạo của cách tiếp cận nghiên cứu
5
5
15
3
Mục tiêu, nội dung, phương pháp và sản phẩm nghiên cứu, bao gồm:
35
40
45
3.1. Mục tiêu nghiên cứu (rõ ràng, khả thi, phù hợp với vấn đề cần giải quyết)
5
10
5
3.2. Nội dung nghiên cứu (tính logic và phù hợp của các nội dung nghiên cứu để đạt mục tiêu nghiên cứu)
15
15
20
3.3. Phương pháp nghiên cứu (đầy đủ, cập nhật và phù hợp để đạt mục tiêu nghiên cứu)
10
10
10
3.4. Sản phẩm nghiên cứu (đầy đủ, hợp lý so với mục tiêu và nội dung nghiên cứu)
5
5
10
4
Thời gian và kinh phí nghiên cứu
5
5
5
5
Năng lực chuyên môn, khả năng tổ chức thực hiện đề tài, dự án của chủ nhiệm đề tài và cộng tác viên
15
15
15
6
Năng lực và kinh nghiệm tổ chức thực hiện đề tài, dự án của cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp
10
10
10
7
Khả năng triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án
20
15
5
Tổng
100
100
100
 
 V. Thông báo kết quả sơ tuyển
 Điều 11:
Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM sẽ thông báo kết quả sơ tuyển đến từng cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì đề tài, thông báo kết quả lên mạng CityWeb của thành phố.
1.   Đề tài đạt từ 70/100 điểm trở lên được trình UBNDTP phê duyệt kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng năm của thành phố, được xếp theo thứ tự từ cao đến thấp.
2.   Sau khi được UBNDTP phê duyệt kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng năm, chủ nhiệm đề tài phải bảo vệ đề cương nghiên cứu trước Hội đồng khoa học chuyên ngành.
3.   Nếu cùng nội dung nhưng hội đồng sơ tuyển chọn từ hai cá nhân, tổ chức trở lên thì đề tài dạng này áp dụng xét duyệt đề cương khoa học theo phương án cùng thỏa thuận chọn chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì hoặc theo hình thức tuyển chọn.
4.      Nếu đề tài đã được ghi vào kế hoạch nhưng chủ nhiệm đề tài chưa nộp đề cương xét duyệt trong năm kế hoạch thì năm sau phải sơ tuyển lại, không bảo lưu kết quả sơ tuyển của năm trước, trừ trường hợp có ý kiến của Ban Chủ nhiệm chương trình và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị bảo lưu vì tính cấp thiết và tính khoa học của đề tài.
Điều 12:
Mọi khiếu nại có liên quan đến việc sơ tuyển và kết quả sơ tuyển được thực hiện trong vòng 06 tháng kể từ ngày công bố kết quả sơ tuyển. Hồ sơ khiếu nại (nếu có) phải được lập thành văn bản và gửi cho phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM (trực tiếp hoặc qua bưu điện). Ngày nhận hồ sơ khiếu nại được tính là ngày nhận hồ sơ trực tiếp tại phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM hoặc ngày ghi dấu của bưu điện (nếu nộp qua đường bưu điện).
Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu rõ hơn về mục tiêu, nội dung và quy trình đăng ký sơ tuyển đề tài năm 2010 xin vui lòng liên hệ:
1.      TS. Phan Thu Nga: Trưởng phòng Quản lý Khoa học
Điện thoại: 39325901
2.      ThS. Đinh Minh Hiệp: Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học
Điện thoại: 39325883
3.      ThS. Phạm Văn Xu: Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học
Điện thoại: 39325809

Số lần xem trang : :179
Nhập ngày : 20-06-2010
Điều chỉnh lần cuối :10-11-2005

Thông báo về việc đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015 (Hạn nộp trước ngày 30/9/2014)(11-09-2014)

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Trà Vinh năm 2015 (Hạn nộp trước ngày 30/7/2014)(23-07-2014)

Thông báo về việc hỗ trợ kinh phí viết bài báo KH đăng trên tạp chí KH nước ngoài (Hạn nộp đến trước ngày 30/8/2014)(21-07-2014)

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh An Giang năm 2015 (Hạn nộp trước 09/9/2014)(15-07-2014)

Thông báo về việc đăng ký tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2015 (Hạn nộp trước ngày 2/6/2015)(16-05-2014)

Thông báo về việc đăng ký tham gia hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường ĐH&CĐ khối Nông - Lâm - Ngư - Thủy Lợi toàn quốc lần thứ 6 năm 2014(17-04-2014)

Thông báo về việc đề cử giảng viên và sinh viên nhận học bổng của Ủy ban Giải thưởng KOVA lần thứ 2(17-04-2014)

Thông báo về việc đề xuất đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh Sóc Trăng năm 2015-Hạn nộp hồ sơ trước ngày 28/3/2014(18-02-2014)

Thông báo về việc đăng ký thuyết minh đề tài/nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở và sinh viên năm 2014-Hạn nộp hồ sơ trước ngày 28/02/2014(17-02-2014)

Thông báo về việc đề xuất nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015 tỉnh Phú Yên - Hạn nộp hồ sơ trước ngày 15/3/2014(12-02-2014)

Thông báo về việc đề xuất dự án năm 2014 thực hiện KH phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2014-Hạn nộp hồ sơ trước ngày 20/02/2014(12-02-2014)

Thông báo về việc đề xuất đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh Tây Ninh năm 2015 (Hạn nộp hồ sơ trước ngày 15/02/2014)(07-01-2014)

Thông báo về việc đăng ký chủ trì và đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Tỉnh Tiền Giang năm 2015 (Han nộp hồ sơ trước ngày 31/3/2014)(07-01-2014)

Thông báo về việc gửi bài đăng Tạp chí KHKT Nông Lâm nghiệp số 4/2013(25-10-2013)

Mẫu hợp đồng đề tài cấp cơ sở năm 2013(31-07-2013)

Mẫu hợp đồng đề tài sinh viên năm 2013(18-07-2013)

Thông báo tham gia giải thưởng "Tài năng khoa học Trẻ Việt Nam" năm 2013 dành cho sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo(18-07-2013)

Thông báo về việc giới thiệu thanh niên tiêu biểu xét trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2013 (Ngày hết hạn nộp hồ sơ 26/6/2013)(24-06-2013)

Mẫu hợp đồng triển khai đề tài NCKH cấp Bộ năm 2013(17-06-2013)

Thông báo về việc sơ tuyển đề tài, dự án NCKH&CN năm 2014 của Sở KH&CN Tp. HCM (Hạn nộp hồ sơ đăng ký hết ngày 31/7/2013)(05-06-2013)

Thông báo về việc cung cấp thông tin in cuốn giới thiệu trường (Hạn nộp: trước ngày 30/5/2013)(17-05-2013)

Thông báo về việc đăng ký đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Cơ sở năm 2014 của Bộ GD&ĐT (Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 5/6/2013)(13-05-2013)

Thông báo về việc đề xuất các nhiệm vụ KHCN thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU ngày 31/1/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu (Hồ sơ gửi trước ngày 25/5/2013)(09-05-2013)

Danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2014 đưa ra tuyển chọn và Thông báo V/v tham gia tuyển chọn đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2014 (Hồ sơ nộp trước 16 giờ ngày 24-5-2013)(09-05-2013)

Thông báo về việc đề xuất đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh Quảng Ngãi năm 2014 (Nộp trước ngày 1/7/2013)(06-05-2013)

Thông báo chương trình buổi họp lần thứ I - Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM nhiệm kỳ 2012-2017 (Ngày 21/3/2013)(04-03-2013)

Thông báo Xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2014(20-02-2013)

Mẫu danh mục đề tài KH&CN cấp Sinh viên năm 2013(20-02-2013)

Các biểu mẫu Hướng dẫn xây dựng Khoa học và Công nghệ năm 2014(20-02-2013)

Mẫu phụ lục hợp đồng đề tài NCKH Sinh viên năm 2012(16-11-2012)

Mẫu phụ lục hợp đồng đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2012(16-11-2012)

Mẫu phụ lục hợp đồng đề tài NCKH cấp Bộ năm 2012(16-11-2012)

Thông báo về việc tìm chọn và giới thiệu đại biểu tham dự Hội nghị Gặp gỡ toàn quốc Tài năng trẻ khoa học công nghệ Việt Nam năm 2012, hạn nộp trước 11 giờ ngày 08/10/2012(03-10-2012)

Mẫu giấy đề nghị Nộp tiền quản lý phí đề tài theo quyết định số 1238/QĐ-ĐHNL-TCCB ngày 01 tháng 7 năm 2011(10-09-2012)

Thông báo về việc gia hạn thời gian đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai năm 2013(13-04-2012)

Danh sách báo cáo tại 8 tiểu ban chuyên ngành Hội nghị Khoa học Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM - Lần VIII - Năm 2011 tổ chức ngày 29 tháng 12 năm 2011 tại Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM (*)(24-12-2011)

Thông báo lần 2 về việc gửi bài toàn văn và đăng ký tham dự Hội nghị Khoa học Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM lần VIII năm 2011 (*)(09-12-2011)

Thông báo kết quả xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2011-Sở KHCN tỉnh Sóc Trăng(01-11-2011)

Thông báo tổ chức Hội nghị Khoa học Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM lần VIII năm 2011(28-10-2011)

Thông báo về việc nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ đến hạn và quá hạn giai đoạn 2008-2010(11-10-2011)

Giấy mời Tham dự Hội thảo "Khoa học và công nghệ với sự phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long"(23-09-2011)

Thông báo về việc thống kê số liệu về hoạt động KH&CN giai đoan 2010-2011(19-08-2011)

Thông báo về việc đăng ký tham gia giải thưởng (23-06-2011)

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc - Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011(17-06-2011)

Hồ sơ đăng ký tham gia triển lãm tại Quảng Nam tháng 7-năm 2011(23-05-2011)

Thông báo về việc mời tham gia xét tặng "Biểu tượng vàng Nguồn lực Việt Nam" lần thứ 1-2011(19-05-2011)

Thông báo về việc tham gia tuyển chọn đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2012(18-05-2011)

Thông báo về việc giới thiệu thanh niên tiêu biểu xét trao giải Thưởng Lương Định Của năm 2011 của Ban thường Vụ Thành Đoàn Tp HCM(18-05-2011)

Thông báo về việc đăng ký nhiệm vụ NCKH-PTCN năm 2012 của tỉnh Bình Dương(09-03-2011)

Thông báo về việc đăng ký nhiệm vụ KHCN năm 2012 của SKHCN Cà Mau(09-03-2011)

Thông báo về việc đăng ký chủ trì và đề xuất đề tài, dự án KHCN thực hiện tại Tỉnh Tiền Giang năm 2012(17-02-2011)

Thông báo về việc đề xuất nghiên cứu, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2012 tỉnh Quảng Nam(17-02-2011)

Công văn số 274/BGDD0T-KHCNMT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2011(28-01-2010)

Thông tin mới(20-09-2007)

Thông báo mời tham dự chương trình (08-11-2012)

Trang liên kết

Hội nghị khoa học trẻ các trường đại học khối Nông Lâm Ngư